Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. “ARABEL”: De naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ATELIERS RADIOMECANIQUES BELGES” (“ARABEL”), met zetel te 1701 Itterbeek, Ijsbergstraat 40-42, België, BTW BE-0402.238.610, RPR Brussel;

1.2. “Klant”: Elke rechtspersoon, evenals iedereen die in naam of voor rekening van die rechtspersoon een bestelling/opdracht plaatst bij ARABEL.

2. Toepassingsgebied voorwaarden

2.1. Alle commerciële relaties tussen ARABEL en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen ARABEL en de Klant; (ii) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van ARABEL; (iii) de door de Klant geplaatste bestelling; (iv) deze algemene voorwaarden (hierna “voorwaarden”) en (v) het Belgische recht.

2.2. ARABEL heeft onder meer als activiteit:

– Ontwikkeling, productie en verkoop van metalen onderdelen, transformatoren en inductieve componenten;

– Assemblage;

– Ontwikkeling, productie en verkoop van jachthaventoebehoren (zoals maar niet beperkt tot elektriciteitskasten, watertappunten, douchesturingen);

– Installatie en reparatie van de verkochte goederen.

Onverminderd het voorgaande verkoopt ARABEL in hoofdzaak goederen die op maat van de Klant zijn geproduceerd maar eveneens ook standaardgoederen.

2.3. Door het plaatsen van een order of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. De voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.4. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door ARABEL van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt ARABEL niet het recht dit later in te roepen.

2.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen ARABEL en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen ARABEL en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3. Offerte

3.1. Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de website (http://www.arabel.be) zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling/opdracht door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen, functionaliteiten en afbeeldingen van de goederen en/of diensten zijn louter indicatief en niet bindend voor ARABEL.

3.2. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen/opdrachten. Een offerte geldt tevens slechts voor de duur die erop wordt vermeld.

3.3. Offertes omvatten enkel die goederen en diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de bestelling/opdracht door de Klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

3.4. Niet-functionele verschillen tussen specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van de geleverde diensten en/of goederen geven de Klant geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht door een persoon bevoegd om ARABEL te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door ARABEL.

4.2. ARABEL behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant – diens activiteiten of kredietwaardigheid, en bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de bestelling

te weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling of een voorschot te eisen.

4.3. In het geval ARABEL zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling/opdracht, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling (door onder meer het niet of niet meer voorradig zijn van bepaalde goederen/onderdelen), zal ARABEL hiervan de Klant zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van ARABEL.

5. Annulering

Annulering door de Klant

5.1. De Klant kan de overeenkomst slechts geldig annuleren (geheel of gedeeltelijk), wanneer ARABEL hiervan door de Klant schriftelijk of op elektronische wijze in kennis wordt gesteld:

– Voor standaardgoederen: voorafgaandelijk aan de geplande leveringsdatum;

– Voor maatwerk: binnen de 24 uur volgende op het verzenden van de orderbevestiging door ARABEL.

5.2. ARABEL behoudt zich het recht voor om bij annulatie van de bestelling/opdracht door de Klant, zelfs gedeeltelijk, aan de Klant een schadevergoeding aan te rekenen van 35 % van de prijs (excl. BTW) van de geannuleerde bestelling/opdracht met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00), onverminderd het recht van ARABEL op vergoeding van hogere bewezen schade.

Annulering door ARABEL

5.3. ARABEL heeft het recht om de bestelling/opdracht te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant of wanneer ARABEL vermoedt dat de Klant beroep doet op ARABEL omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.

6. Prijs

6.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW, eventuele verpakkings-, leverings-, verzekerings- en administratiekosten, alsook eventueel kosten te wijten aan graafwerken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is ARABEL in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

7. Voorschot:

7.1. ARABEL behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant (i) 30 % van het totale bedrag als voorschot of aan de Klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling/opdracht over te gaan.

7.2. De niet-tijdige betaling van het voorschot, dan wel van de volledige prijs, indien zo overeengekomen, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringsstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling, behoudt ARABEL zich het recht voor de gehele bestelling/opdracht, of een gedeelte ervan, te annuleren, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van artikel 5.2 verschuldigd is.

8. Uitvoering van de overeenkomst

Engineering

8.1. Tenzij wanneer de bestelling betrekking heeft op standaardgoederen of jachthaventoebehoren, zullen partijen – voorafgaandelijk aan de productie door ARABEL – in onderling overleg overeenkomen of een ontwerp en/of prototype vereist is.

8.2. Wanneer van toepassing, heeft de Klant de mogelijkheid om (i) zelf het ontwerp en/of het prototype, dewelke door de Klant dan wel door een derde werd gemaakt, aan te leveren aan ARABEL of (ii) voor de opmaak van het ontwerp en/of prototype beroep te doen op ARABEL.

8.3. Indien de Klant zelf het ontwerp en/of prototype aanlevert aan ARABEL, is ARABEL niet gehouden om de correctheid ervan te verifiëren, tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen. De productie van

de goederen zal aldus plaatsvinden conform het door de Klant aangeleverde ontwerp en/of prototype.

8.4. Wanneer daarentegen ARABEL instaat voor het opleveren van het ontwerp en/of prototype, verbindt ARABEL er zich toe om deze opdracht naar best vermogen en inzicht en volgens de technische en esthetische criteria – die soeverein door ARABEL bepaald worden – uit te voeren.

Van zodra de Klant in het bezit is gesteld van het ontwerp en/of prototype, heeft deze de plicht om de correctheid van het ontwerp en/of prototype te verifiëren en na te gaan of deze overeenstemt met hetgeen hij voor ogen had.

Tenzij anders overeengekomen, beschikt de Klant over een termijn van 72 uur, ingaand op de dag van terbeschikkingstelling aan de Klant, om aan ARABEL de gehele of gedeeltelijke aanvaarding of weigering van het geleverde ontwerp en/of prototype bekend te maken. Elke gehele of gedeeltelijke weigering dient door de Klant op voldoende en op schriftelijke wijze gemotiveerd te worden. Het ontbreken van enige reactie van de Klant binnen voormelde termijn, houdt de goedkeuring in van het ontwerp en/of prototype.

Productie

8.5. Tenzij wanneer de bestelling betrekking heeft op standaardgoederen of jachthaventoebehoren, zal ARABEL:

– Wanneer zij instaat voor het ontwerp en/of prototype, slechts aanvangen met de productie wanneer zij de goedkeuring van de Klant heeft verkregen betreffende het ontwerp en/of prototype (impliciet dan wel expliciet);

– Ongeacht wie instaat voor het ontwerp en/of prototype, in eerste instantie louter een nul-serie produceren (i.e. kleine hoeveelheid goederen);

– Slechts overgaan tot volledige productie van de bestelde goederen wanneer zij de schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van de Klant omtrent deze nul-serie. Wanneer de Klant nalaat om binnen de 72 uur, volgende op de ter beschikking stelling van een goed uit de nul-serie, zijn schriftelijke goedkeuring te verstrekken, dient hieruit zijn goedkeuring te worden afgeleid.

9. Termijnen van levering/uitvoering

9.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering, montage/installatie en/of reparatie steeds bij benadering en niet bindend. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van ARABEL.

9.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering, montage/installatie en/of reparatie kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.

9.3. De voorziene leverings- en uitvoeringstermijnen vervallen automatisch, in geval:

– ARABEL niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, documenten, specificaties, instructies en/of onderdelen van de Klant;

– Van toepassing van artikel 7.2;

– Van wijzigingen in de bestelling/opdracht;

– Van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in artikel 16.

10. Wijze van levering

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen steeds EX WORKS (Incoterms 2010) geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres, zodoende de kosten voor de levering steeds gedragen worden door de Klant en het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen overgaat op de Klant van zodra het transport van de goederen aanvangt.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat, tenzij hij hierom uitdrukkelijk verzoekt, er geen all-risk transportverzekering wordt afgesloten ten gunste van hem maar dat het transport louter gedekt wordt door de standaard transportverzekering van de transporteur.

10.2. Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de Klant.

10.3. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij beroep doet, worden door ARABEL naar redelijkheid bepaald.

10.4. Indien de Klant de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies

noodzakelijk voor het transport van de goederen, is ARABEL gerechtigd voor rekening en risico van de Klant ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen. Alle kosten voor opslag bij niet-tijdige afname, waaronder in ieder geval wordt begrepen zonder evenwel beperkt te zijn tot transport- en opslagkosten, komen voor rekening van de Klant.

10.5. ARABEL behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling/opdracht en daarvoor een factuur op te maken.

10.6. De leveringsbon en een eventuele gebruikershandleiding zal bij de levering worden overgemaakt aan de Klant. Het keuringscertificaat zal, desgevallend, pas overgemaakt worden samen met de factuur.

11. Zichtbare gebreken/non-conformiteit:

11.1. De Klant moet direct bij de levering van de goederen een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname, installatie en/of verwerking schriftelijk aan ARABEL te melden.

11.2. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

12. Montage/installatie

Montage/installatie door de Klant

12.1. Wanneer, desgevallend, wordt overeengekomen dat de Klant de montage/installatie van de bij ARABEL aangekochte goederen zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. ARABEL kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de montage/installatie.

Montage/installatie door ARABEL

12.2. Wanneer, desgevallend, wordt overeengekomen dat ARABEL instaat voor de montage/installatie, zullen de goederen worden geïnstalleerd door ervaren en deskundige monteurs waarop ARABEL naar eigen keuze beroep doet.

12.3. De Klant aanvaardt dat het diens volledige verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die een correcte montage/installatie door ARABEL bemoeilijken, verlengen en/of verstoren. Bij gebreke hieraan zal de Klant volledig instaan voor het risico en de kosten die hieruit voortvloeien.

12.4. Onverminderd hetgeen hierboven werd bepaald zorgt de Klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

– De door ARABEL aangestelde monteurs, zodra deze op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien ARABEL dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Klant heeft medegedeeld;

– De toegangswegen tot de plaats van montage/installatie geschikt zijn voor het benodigde transport en dat de goederen, desgevallend, in hun geheel naar binnen kunnen worden gebracht;

– De aangewezen plaats van opstelling goed verlicht en geschikt is voor montage/installatie van de goederen;

– De door ARABEL aangestelde monteurs voldoende geïnformeerd zijn over de aan de gang zijnde werken en de risico’s ervan;

– De nodige hulp, indien ARABEL hierom verzoekt, en het materiaal noodzakelijk voor de montage/installatie aanwezig is.

12.5. Indien de aanvang of de voortgang van de montage/installatie van de goederen wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals onder meer, zonder beperkt te zijn tot, nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan een half uur) door ARABEL aan de Klant worden doorgerekend, met een minimum van € 125,00.

12.6. ARABEL kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de werkvloer, bovengronds en/of ondergronds. Voor alle andere schade die eventueel tijdens de montage/installatie aangericht wordt door de aangestelde monteurs van ARABEL, mag de Klant in geen geval het bedrag van de schade in mindering brengen van de te betalen facturen.

De verzekeringsmaatschappij van ARABEL zal voor de verdere afhandeling zorgen. Elke schadeclaim dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan ARABEL binnen de 24 uur na uitvoering van de werkzaamheden die aanleiding gaven tot de schade.

13. Verborgen gebreken

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt op de geleverde goederen een garantie gegeven van 12 maanden voor wat betreft verborgen gebreken, dewelke ingaat op het moment van:

– Levering indien er geen installatie vereist is;

– Levering indien de Klant de montage/installatie zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde; dan wel

– Voltooiing van de montage/installatie indien ARABEL instaat voor de montage/installatie van de goederen.

13.2. De Klant dient deze verborgen gebreken uiterlijk 48 uur na ontdekking ervan, bij aangetekend schrijven aan ARABEL mee te delen.

13.3. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de Klant kunnen bewijzen dat hij de goederen zowel voor als na het ontdekken van het gebrek correct heeft bewaard. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik van de betreffende goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De Klant is gehouden, in kader van het onderzoek van de klacht door ARABEL, alle gewenste medewerking te verlenen, onder meer door ARABEL in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

13.4. Eventuele terugzending van de door ARABEL geleverde goederen dient eerst schriftelijk door ARABEL te worden goedgekeurd. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.

13.5. ARABEL kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch voorziet de eventuele garantie een dekking voor:

– Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;

– Het niet- of gebrekkig functioneren van de goederen wanneer dit is toe te schrijven aan één of meerdere onderdelen, dewelke door de Klant zelf werden voorzien in het kader van een assemblage uitgevoerd door ARABEL;

– Gebreken ten gevolge van een onoordeelkundige montage/installatie door de Klant of een door hem aangewezen derde;

– Gebreken die toe te schrijven zijn aan goederen of apparatuur die niet bij ARABEL werden aangekocht en dewelke onoordeelkundig zijn geïnstalleerd en/of niet beantwoorden aan de gangbare Europese normen en/of voorschriften;

– Gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht;

– Gebreken veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikshandleiding (wanneer van toepassing).

13.6. In het algemeen is ARABEL niet tot enige garantie noch aansprakelijkheid gehouden, wanneer de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de bepalingen van dit artikel. Indien de Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ARABEL tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de goederen overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

14. Klachten

14.1. Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De Klant is gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

14.2. De waarborgen die ARABEL aan de Klant aanbiedt ingeval van een klacht betreffende een zichtbaar en/of verborgen gebrek blijven naar eigen keuze en inzicht van ARABEL beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende goederen, met creditering aan de Klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de transportkosten, alsook enige werkuren die ARABEL dient te dragen in dit kader aan de Klant in rekening worden gebracht.

15. Reparatie

15.1. Eens de garantie waarvan de Klant geniet, is verstreken en de Klant wordt geconfronteerd met een gebrek/defect, kan zij voor de reparatie van het goed beroep doen op ARABEL.

15.2. ARABEL verbindt er zich toe om, ingevolge melding van het gebrek/defect, een bestek op te maken. Desgevallend, behoudt ARABEL zich het recht voor om eerst bij de Klant ter plaatse te gaan om het gebrek/defect vast te stellen, alvorens een bestek op te maken.

15.3. ARABEL zal slechts overgaan tot de gevraagde reparatie van zodra zij de schriftelijk goedkeuring heeft ontvangen van de Klant betreffende het bestek.

15.4. De reparatie zal uitgevoerd worden door ervaren en deskundige reparateurs waarop ARABEL naar eigen keuze beroep doet.

15.5. Onverminderd het voorgaande, zullen de bepalingen van artikel 12.3 – 12.6 tevens gelden ingeval van reparatie.

16. Onderhoud

Wanneer ARABEL tevens instaat voor het onderhoud van de door ARABEL geleverde goederen, erkent de klant uitdrukkelijk dat voor alle elementen, die niet geregeld worden in de onderhoudsovereenkomst afgesloten tussen ARABEL en de Klant, de bepalingen van deze voorwaarden gelden.

17. Betaling

17.1. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 7 of tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van ARABEL door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum.

17.2. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 dagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

17.3. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

17.4. Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

18. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

18.1. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van ARABEL verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van ARABEL om een hogere schadevergoeding te eisen.

18.2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan ARABEL te voldoen, behoudt ARABEL zich het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 5.2 is verschuldigd.

18.3. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

19. Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door ARABEL, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

20. Eigendomsvoorbehoud

20.1. ARABEL behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde goederen voor, zelfs wanneer de installatie reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake

is van incorporatie van de goederen en dit zolang de klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende zijn bestelling/opdracht niet volledig heeft betaald.

20.2. Voor het moment van eigendomsoverdracht is de klant niet gerechtigd om de goederen te vervreemden, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat ARABEL altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de goederen op dat moment in het bezit van de klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover ARABEL.

21. Aansprakelijkheid

21.1. ARABEL is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen m.b.t. de leveringen, de montage/installatie en/of reparatie (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien), opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van ARABEL, de Klant of enige andere derde.

21.2. Met uitzondering van de vrijwaring door ARABEL volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van ARABEL beperkt tot de factuurwaarde van (i) de door ARABEL geleverde goederen of (ii) de uitgevoerde reparatie en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.

21.3. Het bestemmen van de goederen door de Klant of een door hem aangeduide derde gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. ARABEL kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

21.4. De Klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door ARABEL:

– Voor indirecte of onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden of enige vervolgschade door de goederen van ARABEL veroorzaakt);

– Voor het eventuele verlies van keuringen en/of vergunningen ten gevolge enige modificaties die de Klant of een derde – aangesteld door de Klant – heeft aangebracht aan de goederen, zelfs wanneer de Klant ARABEL hiervan voorafgaandelijk van op de hoogte heeft gebracht waartoe verplicht is;

– Voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de Klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van ARABEL in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde;

– Voor schade ontstaan ten gevolge het gebruik van de goederen op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;

– Voor schade ontstaan door verkeerde, onbetrouwbare, onvolledige of laattijdige levering van onderdelen/goederen, input of instructies van de Klant of een aangestelde van de Klant, onder meer wat betreft de ter beschikking gestelde ontwerpen, prototypes, opgegeven gegevens (zoals afmetingen, plannen, tekeningen, modellen, berekeningen, technische beschrijvingen) en/of andere informatie die ARABEL nodig heeft voor de ontwikkeling, productie, assemblage, montage/installatie en/of reparatie van de goederen;

– Bijkomende schade ontstaan door verdere aanwending of toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek;

– Schade ontstaan ten gevolge van verkeerde opslag/bewaring van de goederen na de levering maar voorafgaandelijk aan de montage/installatie (door de Klant of een door de Klant aangewezen derde dan wel door ARABEL) of de verwerking van de goederen;

– Schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door ARABEL eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt;

– Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 22.

21.5. De aansprakelijkheid van ARABEL kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van ARABEL, niet door derden.

22. Overmacht/hardship

22.1. ARABEL is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van ARABEL de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop ARABEL beroep doet, diefstal en/of verlies van goederen tijdens transport, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden en daden van terrorisme).

22.2. Voormelde situaties geven ARABEL het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.

23. Intellectuele rechten

23.1. ARABEL garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar goederen. Evenwel behoudt ARABEL alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte documenten, sjablonen, ontwerpen, prototypes, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en goederen (niet-limitatieve opsomming), en dit ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.

23.2. Geen enkele offerte, bestelling, overeenkomst of samenwerking kan worden geïnterpreteerd als dat de Klant enige eigendomsrecht of ander exclusief recht zou verkrijgen op voormelde gegevens en/of goederen. Deze gegevens mogen, zolang deze niet publiek toegankelijk worden gemaakt door ARABEL, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARABEL niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond worden en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan ARABEL.

23.3. ARABEL heeft het recht de gegevens en/of goederen, zoals beschreven in artikel 23.1, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de Klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

23.4. Elke inbreuk door de Klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de goederen of diensten, onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

24. Compensatie

ARABEL en de Klant compenseren en verrekenen automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen ARABEL en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

25. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

25.1. Het Belgisch recht is van toepassing.

25.2. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar ARABEL haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij ARABEL hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

26. Taal

26.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Klant dat de taal van deze voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met ARABEL.

26.2. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Klant toe. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.